06-20-980-6241 mohalapkft@gmail.com

Adatvédelmi irányelvek

Társaságunk, a Mohalap Kft. (2145 Kerepes, Wéber Ede park 30.) fontosnak tartja nyomtatott sajtótermékeiben hirdetést megjelentető személyek, a hirdető jogi személyek kapcsolattartói (továbbiakban:
Érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását.

A Mohalap Kft. az Érintettek személyes adatainak kezelése során az Európai Unió általános adatvédelmi
rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről [„GDPR”]), az információs önrendelkezési jogról és az
információ- szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”), valamint az adatvédelemre
vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések alapján jár el.

Jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a természetes személy Érintettek személyes adataira vonatkozik,
tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem
minősülnek személyes adatoknak.

Adatkezelő

Mohalap Kft.
E-mail: mohalapkft@gmail.com
Telefon: 06 20/980-6241
Székhely: 2145 Kerepes, Wéber Ede park 30.
Cégjegyzékszám: 13-09-119773
Adószám: 14295852-2-13

Adatkezelés célja

A hirdető által megrendelt hirdetés megjelentetése a kiválasztott újságokban.

Kezelt adatok köre

Társaságunk az Érintettekkel fennálló szerződéses jogviszony kapcsán rendelkezik olyan adatokkal, amelyek
személyes adatnak minősülnek.
Ezen adatok kezelése és feldolgozása a közöttünk lévő üzleti kapcsolat fenntartásához elengedhetetlenül
szükséges (pl. kapcsolattartó adatai, elérhetőségei stb.)
Az adatokat az Érintettek, mint partnereink bocsátották rendelkezésünkre, azzal a céllal, hogy azokat
(pl. telefonszám, e-mail, webcím, vállalkozásuk címe) a Napról Napra újság hasábjain az Érintettek hozzájárulásával megjelentessük. Személyes adatai megadásával az Érintett elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket.
Amennyiben az adatkezelés honlapunkon keresztül gyűjtött adatok kapcsán valósul meg, úgy a honlap
használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket.
A hozzájárulás megadása
a) honlap esetén a honlap használatával,
b) vagy a személyes adatok egyéb módon történő megadásával: az Érintett által egyéb igazolható módon
(papíralapon – pl. szerződéseken, megrendelőlapokon, -írásban, elektronikus levélben) történik.

Adatbiztonság

 1. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek
  magánszférájának védelmét.
 2. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat
  a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között

 • a számítástechnikai csalás,
 • a kémkedés,
 • a számítógépvírusok,
 • a spam-ek,
 • a hack-ek
 • és egyéb támadások ellen.

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az
elérhetőségeinken.
A Mohalap Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat csak a jelen tájékoztatóban ismertetett célok
érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Adatkezelés időtartama

A hirdető és a hirdetés adatainak nyilvántartása 5 év.
Hirdetési szerződés és számlák: 8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján,
ugyanakkor ezen idő alatt a Mohalap Kft. az adatokat -hozzájárulás hiányában- nem használja más célra.

Panaszkezelés

Tájékoztatjuk, hogy az általunk kezelt adatokkal kapcsolatban Érintett az Infotv. 14. §-a alapján kérelmezheti
tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes
adatainak – kötelező adatkezelés kivételével- törlését vagy zárolását.
A Mohalap Kft. nem felelős az Érintett által megadott téves vagy valótlan adatok kezeléséért, sem az
Érintett által közölt téves vagy valótlan adatközlés folytán akár az Érintettet, akár harmadik személyt érő
károkért. A Mohalap Kft. nem vállal felelősséget azért sem, ha az Érintett cselekvőképessége vonatkozásában
a Mohalap Kft.-t megtévesztik.

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja Érintett kezdeményezni:
– postai úton a 2145 Kerepes, Wéber Ede park 30. címen,
– e-mail útján a mohalapkft@gmail.com e-mail címen,
– telefonon a 20/980-6241 számon.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük, vegye
fel velünk a kapcsolatot a 20/980-6241 telefonszámon.